[CAT]

L’alcaldable de Ciutadans, Joan García, adverteix del malestar dels veïns del barri davant la possibilitat que s’elimini un dels dos accessos a un barri “amb una ja històrica i complicada accessibilitat que molts pensàvem que el soterrament de la via del tren solucionaria”

Sabadell, 28 de Novembre de 2022. L’alcaldable de Ciutadans, Joan García, s’ha mostrat contrari a deixar com a únic accés viari al barri dels planetes l’entrada del carrer Mart, “amb l’actual proposta de passeig s’acabarà deixant encara més aïllat el barri ara que quan existia la via del tren en superfície, quan hi havia tres entrades i tres sortides al mateix” ha afirmat.

García ha afegit que “no es pot imposar un projecte de passeig que no compta amb l’opinió dels veïns, ni té en compte les conseqüències per a aquests”. La proposta de pacificació suposa el tall del pas rodat als carrers Fraser Lawton, Urà i possiblement a Júpiter; i l’eliminació de més de 30 places d’aparcament en triangulo entre els carrers d’Urà i Mercuri.

Possiblement la pressa del govern municipal per anunciar que deixa acabat el projecte abans de les eleccions, ha provocat que no s’hagi fet el pla de mobilitat per al barri dels planetes que estava compromès amb els veïns”.

García ha demanat a l’actual govern que escolti els veïns del barri i les seves demandes com mantenir la connexió entre els carrers Júpiter i Cessar Torres, mantenir un segon accés al barri pel carrer Fraser Lawton, i la realització de l’estudi de mobilitat tal com se’ls va prometre.

[CAST]

El alcaldable de Ciutadans, Joan García, advierte del malestar de los vecinos del barrio ante la posibilidad de que se elimine uno de los dos accesos a un barrio “con una ya histórica y complicada accesibilidad que muchos pensábamos que el soterramiento de la vía del tren solucionaría”

Sabadell, 28 de Noviembre de 2022. El alcaldable de Ciutadans, Joan García, se ha mostrado contrario a dejar como único acceso viario al barrio de los planetas la entrada de la calle Marte, “con la actual propuesta de paseo se va a acabar dejando aún más aislado el barrio ahora que cuando existía la vía del tren en superficie, cuando había tres entradas y tres salidas al mismo” ha afirmado.

García ha añadido que “no se puede imponer un proyecto de paseo que no cuenta con la opinión de los vecinos, ni tiene en cuenta las consecuencias para estos” La propuesta de pacificación supone el corte del paso rodado en las calles Fraser Lawton, Urano y  posiblemente en Júpiter; y la eliminación de más de 30 plazas de aparcamiento en triangulo entre las calles de Urano y Mercurio.

Posiblemente la prisa del gobierno municipal por anunciar que deja acabado el proyecto antes de las elecciones, ha provocado que no se haya hecho el plan de movilidad para el barrio de los planetas que estaba comprometido con los vecinos

García ha pedido al actual gobierno que escuche a los vecinos del barrio y sus demandas como mantener la conexión entre las calles Júpiter y Cesar Torres, mantener un segundo acceso al barrio por la calle Fraser Lawton, y la realización del estudio de movilidad tal y como se les prometió.